Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Προτάσεις για το...revegion

Προ­κει­μέ­νου να κάνε­τε surprise στους καλε­σμέ­νους σας στο revegion που ε­τοι­μά­ζε­τε, σκε­φτή­κα­με να σας προ­τεί­νου­με τα ε­κλε­κτό­τε­ρα whiskeys (μετ. ου­ί­σκια) και τις ε­κλε­κτό­τε­ρες champagnes (προσέξτε την προφορά)! Τα κλασ­σι­κά whiskeys τύ­που “ follow your heart...” Cutty Sark, J & B, Ballantines, “ ...η μέρα φεύγει και το Johnny Walker φεύγει...” και τα άλλα, εί­ναι για τους ψευ­το­α­ρι­στο­κρά­τες. Ε­σείς δεν α­νή­κε­τε σ’ αυ­τούς, θα ή­σασταν ...tres banalle. Θα σας προ­τεί­νου­με μάρ­κες ό­χι τό­σο γνω­στές στην Ελ­λά­δα -να πρω­το­τυ­πή­σε­τε θέ­λου­με- αλ­λά ε­κλε­κτές στα σα­λό­νια της ...high society. Η impression που θα δη­μιουρ­γή­σε­τε εί­ναι δε­δο­μέ­νη. Είναι και…must. Αν προ­σέ­ξε­τε και τα σχετι­κά ε­δέ­σμα­τα που θα πα­ρου­σιά­σε­τε, ε, να εί­στε σί­γου­ροι ό­τι θ’ α­νέ­βουν οι... με­το­χές σας στα ύ­ψη και θα σας προ­τι­μούν στα revegion. Α­φή­στε που θα σας γρά­ψουν και οι κο­σμι­κές στή­λες των εφη­με­ρί­δων και πιο …in πε­ριο­δι­κών παρέα με τους διάφορους celebrities της showbiz, των ΜΜΕ κ.ά. Βάλ­τε βα­θειά το χέ­ρι στην τσέ­πη και ε­πι­σκε­φθεί­τε την cava που προ­τι­μά­τε.

ΟΥΙΣΚΥ TALISKER: Το μοναδικό malt (=αναβράζον ποτό) ουίσκυ του Skye, ωριμάζει για 10 χρόνια. Και είναι τόσο εκρηκτική και δυνατή η γεύση του, όσο οι βραχώδεις ακτές του νησιού που κάθε μέρα μαστιγώνουν ο άνεμος και το κύμα!

LAGA VULIN: Ο άρχοντας των νησιών της Σκωτίας. Ένα ουίσκυ που γεννιέται στο Islay και ωριμάζει εκεί για 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα ουίσκυ δυνατό, απαιτητικό, με εξαιρετικά έντονη γεύση.


OBAN: Από το αρχαίο Lorne, το 14χρονο αυτό ουίσκυ έχει στη γεύση του νότες από τη θάλασσα και ένα απαλό τελείωμα που θυμίζει τα highlands.

DALWHINNIE: Απ’ το ψηλότερο, το πιο ορεινό αποστακτήριο της Σκωτίας που φωλιάζει στα Gramprans, ένα απαλό ουίσκυ 15 ετών με εξαιρετικά ζεστό σώμα.

GRAGGANMORE: Αναμφισβήτητα είναι το αριστούργημα του Speyside. Ένα εκλεπτυσμένο ουίσκυ 12 ετών, με εξαιρετικά σύνθετη γεύση.

GLENKINGHIE: Ένα εξαιρετικά απαλό malt 10 ετών, από τα Lowlands, τον τόσο πλούσιο και εύφορο “κήπο της Σκωτίας”.

Οι champagnes που σας προ­τεί­νου­με είναι ε­ξί­σου ε­κλε­κτές, ό­σο λι­γό­τε­ρο γνω­στές στους ε­κλε­κτούς κα­λε­σμέ­νους σας. Προκειμένου να τις αγοράσετε, μπεί­τε στην cava -μη σας ε­ντυ­πω­σιά­σει η με­γά­λη ποι­κι­λί­α μπου­κα­λιών που θα δεί­τε- πάρ­τε το κα­τάλ­λη­λο α­διά­φο­ρο ύ­φος και πείτε στον υ­πάλ­ληλο, με μί­α φυ­σι­κό­τη­τα σα να ζη­τά­τε 2 κι­λά πα­τά­τες: «πιάσε παιδί μου 2 από τις καλύτερες champagnes που έχετε». Προ­σέξ­τε, λι­γά­κι, την προ­φο­ρά στη λέξη «champagne» που θα χρησιμοποιείσετε. Μην προ­δο­θεί­τε στον υ­πάλ­λη­λο της cava. Μη ρω­τή­σε­τε “πό­σο κο­στί­ζει;”. Πη­γαίνε­τε στο τα­μεί­ο, βγάλ­τε α­πό το πορτοφόλι σας μια από τις κάρτες visa που διαθέτετε, κοι­τάξ­τε α­διά­φο­ρα την τι­μή που ή­δη έ­χει πλη­κτρο­λο­γή­σει ο τα­μί­ας και πλη­ρώ­στε. Έ­τσι θα δώ­σε­τε την ε­ντύ­πω­ση αν­θρώ­που ο ο­ποί­ος εν­δια­φέ­ρε­ται μό­νο για την κα­λή και ε­κλε­κτή ποιό­τη­τα. Φεύ­γο­ντας, μπο­ρεί­τε να... βρί­σε­τε τον τα­μί­α.

ΟΝΟΜΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΙ

"R” DE RUINART, brut N.V. - 87
TAITTINGER, brut N.V. - 85
MOET ET CHANDON, brut N.V. - 84
MERCIER, brut N.V. - 81
MONTVILLERS, brut N.V. - 81
MUMM GORDON ROUGE, brut N.V. - 80
VEUVE CLICQOT, brut N.V. - 80
POL ROGER, brut N.V. - 80
BILLEG ART-SALMON, brut N.V. - 79

Ό­πως σί­γου­ρα γνω­ρί­ζε­τε -άλ­λω­στε μ΄αυ­τήν με­γά­λω­σαν και γα­λου­χή­θη­καν οι πρόγονοί σας- η champagne πί­νε­τε πα­γω­μέ­νη. Μην τη βά­λε­τε στην κα­τά­ψυ­ξη, αλ­λά στη συ­ντήρη­ση. Ό­χι όρ­θια, αλ­λά πλά­για, να βρέ­χε­τε ο φελ­λός. Θα τη σερβί­ρε­τε, έ­χο­ντας την σε κα­τάλ­λη­λο δο­χεί­ο με πα­γά­κια, σε ψη­λά πο­τή­ρια. Αν θέ­λε­τε να ε­ντυ­πω­σιά­σε­τε ό­σους δεν εί­χαν την τύ­χη να γευ­θούν champagne, α­να­κι­νή­στε την και ε­λευ­θε­ρώ­στε το φελ­λό για να ε­κτο­ξευ­θεί, δη­μιουρ­γώ­ντας τον σχε­τι­κό θόρυ­βο. Αν ό­μως θέ­λε­τε να δεί­ξε­τε πό­σο σας κου­ρά­ζει αυτή η διαδικασία, δώ­στε την σε κά­ποιον α­πό τους κα­λε­σμέ­νους σας να την α­νοί­ξει και πα­ρα­κα­λέ­στε τον, α­πλά, να την α­νοί­ξει με προ­σο­χή.

Μπρο­στά στους κα­λε­σμέ­νους φερ­θεί­τε φυ­σιο­λο­γι­κά, α­φήστε τους να αρ­θρώ­σουν ά­ναρ­θρες κραυ­γές ε­ντυ­πω­σια­μού, ε­σείς α­πλά να χα­μο­γε­λά­τε. Και κά­τι άλ­λο, μη τσιγ­γου­νευ­τεί­τε και αγο­ρά­σε­τε μό­νο έ­να μπου­κά­λι. Πάρ­τε αρ­κε­τά για να μην ε­κτε­θεί­τε. Άλ­λω­στε, μη ξε­χνά­τε ό­τι πρέ­πει να ε­ντυ­πω­σιά­σε­τε τους κα­λε­σμέ­νους σας και σ΄αυ­τές τις πε­ρι­πτώ­σεις ο... σκο­πός α­γιά­ζει τα μέ­σα.

Have a nice time και του ...χρόνου

1 σχόλιο:

JF είπε...

Άντε, cheers!

και σαν έρχεσαι, πιάσε μια champagne -με το accent της, please...

Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη η μάχη δε παύει...

Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη η μάχη δε παύει...