Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007

Ευχές για το νέο χρόνο

Η νέα χρονιά είναι άγνωστη διαδρομή, αλλά εσύ κρατάς το τιμόνι.
Δώσε προτεραιότητα σ' αυτούς που αγαπάς και πάτα γκάζι για να ανέβεις ψηλά.
Στις ανηφόρες δείξε δύναμη.
Προσπέρασε ό,τι σε αδικεί.
Και αν χρειαστεί κόψε ταχύτητα και πάρε τη ζωή πιο χαλαρά γιατί ο δρόμος είναι δικός σου και οδηγεί στα πιο μεγάλα σου όνειρα
αλιευμένο από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας και αφιερωμένο σε όλες και όλους εσάς

Προτάσεις για το...revegion

Προ­κει­μέ­νου να κάνε­τε surprise στους καλε­σμέ­νους σας στο revegion που ε­τοι­μά­ζε­τε, σκε­φτή­κα­με να σας προ­τεί­νου­με τα ε­κλε­κτό­τε­ρα whiskeys (μετ. ου­ί­σκια) και τις ε­κλε­κτό­τε­ρες champagnes (προσέξτε την προφορά)! Τα κλασ­σι­κά whiskeys τύ­που “ follow your heart...” Cutty Sark, J & B, Ballantines, “ ...η μέρα φεύγει και το Johnny Walker φεύγει...” και τα άλλα, εί­ναι για τους ψευ­το­α­ρι­στο­κρά­τες. Ε­σείς δεν α­νή­κε­τε σ’ αυ­τούς, θα ή­σασταν ...tres banalle. Θα σας προ­τεί­νου­με μάρ­κες ό­χι τό­σο γνω­στές στην Ελ­λά­δα -να πρω­το­τυ­πή­σε­τε θέ­λου­με- αλ­λά ε­κλε­κτές στα σα­λό­νια της ...high society. Η impression που θα δη­μιουρ­γή­σε­τε εί­ναι δε­δο­μέ­νη. Είναι και…must. Αν προ­σέ­ξε­τε και τα σχετι­κά ε­δέ­σμα­τα που θα πα­ρου­σιά­σε­τε, ε, να εί­στε σί­γου­ροι ό­τι θ’ α­νέ­βουν οι... με­το­χές σας στα ύ­ψη και θα σας προ­τι­μούν στα revegion. Α­φή­στε που θα σας γρά­ψουν και οι κο­σμι­κές στή­λες των εφη­με­ρί­δων και πιο …in πε­ριο­δι­κών παρέα με τους διάφορους celebrities της showbiz, των ΜΜΕ κ.ά. Βάλ­τε βα­θειά το χέ­ρι στην τσέ­πη και ε­πι­σκε­φθεί­τε την cava που προ­τι­μά­τε.

ΟΥΙΣΚΥ TALISKER: Το μοναδικό malt (=αναβράζον ποτό) ουίσκυ του Skye, ωριμάζει για 10 χρόνια. Και είναι τόσο εκρηκτική και δυνατή η γεύση του, όσο οι βραχώδεις ακτές του νησιού που κάθε μέρα μαστιγώνουν ο άνεμος και το κύμα!

LAGA VULIN: Ο άρχοντας των νησιών της Σκωτίας. Ένα ουίσκυ που γεννιέται στο Islay και ωριμάζει εκεί για 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα ουίσκυ δυνατό, απαιτητικό, με εξαιρετικά έντονη γεύση.


OBAN: Από το αρχαίο Lorne, το 14χρονο αυτό ουίσκυ έχει στη γεύση του νότες από τη θάλασσα και ένα απαλό τελείωμα που θυμίζει τα highlands.

DALWHINNIE: Απ’ το ψηλότερο, το πιο ορεινό αποστακτήριο της Σκωτίας που φωλιάζει στα Gramprans, ένα απαλό ουίσκυ 15 ετών με εξαιρετικά ζεστό σώμα.

GRAGGANMORE: Αναμφισβήτητα είναι το αριστούργημα του Speyside. Ένα εκλεπτυσμένο ουίσκυ 12 ετών, με εξαιρετικά σύνθετη γεύση.

GLENKINGHIE: Ένα εξαιρετικά απαλό malt 10 ετών, από τα Lowlands, τον τόσο πλούσιο και εύφορο “κήπο της Σκωτίας”.

Οι champagnes που σας προ­τεί­νου­με είναι ε­ξί­σου ε­κλε­κτές, ό­σο λι­γό­τε­ρο γνω­στές στους ε­κλε­κτούς κα­λε­σμέ­νους σας. Προκειμένου να τις αγοράσετε, μπεί­τε στην cava -μη σας ε­ντυ­πω­σιά­σει η με­γά­λη ποι­κι­λί­α μπου­κα­λιών που θα δεί­τε- πάρ­τε το κα­τάλ­λη­λο α­διά­φο­ρο ύ­φος και πείτε στον υ­πάλ­ληλο, με μί­α φυ­σι­κό­τη­τα σα να ζη­τά­τε 2 κι­λά πα­τά­τες: «πιάσε παιδί μου 2 από τις καλύτερες champagnes που έχετε». Προ­σέξ­τε, λι­γά­κι, την προ­φο­ρά στη λέξη «champagne» που θα χρησιμοποιείσετε. Μην προ­δο­θεί­τε στον υ­πάλ­λη­λο της cava. Μη ρω­τή­σε­τε “πό­σο κο­στί­ζει;”. Πη­γαίνε­τε στο τα­μεί­ο, βγάλ­τε α­πό το πορτοφόλι σας μια από τις κάρτες visa που διαθέτετε, κοι­τάξ­τε α­διά­φο­ρα την τι­μή που ή­δη έ­χει πλη­κτρο­λο­γή­σει ο τα­μί­ας και πλη­ρώ­στε. Έ­τσι θα δώ­σε­τε την ε­ντύ­πω­ση αν­θρώ­που ο ο­ποί­ος εν­δια­φέ­ρε­ται μό­νο για την κα­λή και ε­κλε­κτή ποιό­τη­τα. Φεύ­γο­ντας, μπο­ρεί­τε να... βρί­σε­τε τον τα­μί­α.

ΟΝΟΜΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΙ

"R” DE RUINART, brut N.V. - 87
TAITTINGER, brut N.V. - 85
MOET ET CHANDON, brut N.V. - 84
MERCIER, brut N.V. - 81
MONTVILLERS, brut N.V. - 81
MUMM GORDON ROUGE, brut N.V. - 80
VEUVE CLICQOT, brut N.V. - 80
POL ROGER, brut N.V. - 80
BILLEG ART-SALMON, brut N.V. - 79

Ό­πως σί­γου­ρα γνω­ρί­ζε­τε -άλ­λω­στε μ΄αυ­τήν με­γά­λω­σαν και γα­λου­χή­θη­καν οι πρόγονοί σας- η champagne πί­νε­τε πα­γω­μέ­νη. Μην τη βά­λε­τε στην κα­τά­ψυ­ξη, αλ­λά στη συ­ντήρη­ση. Ό­χι όρ­θια, αλ­λά πλά­για, να βρέ­χε­τε ο φελ­λός. Θα τη σερβί­ρε­τε, έ­χο­ντας την σε κα­τάλ­λη­λο δο­χεί­ο με πα­γά­κια, σε ψη­λά πο­τή­ρια. Αν θέ­λε­τε να ε­ντυ­πω­σιά­σε­τε ό­σους δεν εί­χαν την τύ­χη να γευ­θούν champagne, α­να­κι­νή­στε την και ε­λευ­θε­ρώ­στε το φελ­λό για να ε­κτο­ξευ­θεί, δη­μιουρ­γώ­ντας τον σχε­τι­κό θόρυ­βο. Αν ό­μως θέ­λε­τε να δεί­ξε­τε πό­σο σας κου­ρά­ζει αυτή η διαδικασία, δώ­στε την σε κά­ποιον α­πό τους κα­λε­σμέ­νους σας να την α­νοί­ξει και πα­ρα­κα­λέ­στε τον, α­πλά, να την α­νοί­ξει με προ­σο­χή.

Μπρο­στά στους κα­λε­σμέ­νους φερ­θεί­τε φυ­σιο­λο­γι­κά, α­φήστε τους να αρ­θρώ­σουν ά­ναρ­θρες κραυ­γές ε­ντυ­πω­σια­μού, ε­σείς α­πλά να χα­μο­γε­λά­τε. Και κά­τι άλ­λο, μη τσιγ­γου­νευ­τεί­τε και αγο­ρά­σε­τε μό­νο έ­να μπου­κά­λι. Πάρ­τε αρ­κε­τά για να μην ε­κτε­θεί­τε. Άλ­λω­στε, μη ξε­χνά­τε ό­τι πρέ­πει να ε­ντυ­πω­σιά­σε­τε τους κα­λε­σμέ­νους σας και σ΄αυ­τές τις πε­ρι­πτώ­σεις ο... σκο­πός α­γιά­ζει τα μέ­σα.

Have a nice time και του ...χρόνου

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2007

Με διαφορετικές οπτικές γωνίες

'Ολοι μιλάμε/μιλάνε για την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται στον πλανήτη μας, για το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών που έχουν -και στο εγγύς μέλλον ακόμη περισσότερο- ως αποτέλεσμα, τεράστιες φυσικές καταστροφές και απειλούν με εξαφάνιση μεγάλου μέρους της χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το πρόβλημα οδήγησε στις διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές που διεξήχθησαν στο Μπαλί από τις 3 έως τις 14 Δεκεμβρίου με την παρέμβαση υπουργών από όλο τον κόσμο.

Στη συνδιάσκεψη αυτή αναθεωρήθηκαν οι στόχοι που έθεσε το Κιότο διότι θεωρήθηκαν ανεπαρκείς και τέθηκαν αργοπορημένα. Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία παρά τις προσπάθειες των κρατών να τις μειώσουν. Η ραγδαία αύξηση των εκπομπών θερμοκηπίου οφείλεται στη χρήση πετρελαίου και φυσικού αέριου, στην αποψίλωση των δασών και στις εσφαλμένες γεωργικές πρακτικές. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας στον πλανήτη πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής απειλεί τον κόσμο με επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές.

Τελικά, μετά από πολλές διαβουλεύσεις, διαφωνίες, απειλές αποχωρήσεων, επετεύχθη συμβιβασμός στο «παρά πέντε» από τους εκπροσώπους των χωρών που μετείχαν στη Διάσκεψη του Μπαλί για το κλίμα. Οι «180»χώρες -μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ- αποφάσισαν να υιοθετήσουν έναν «Οδικό Χάρτη», ο οποίος περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις δύο ετών με στόχο μία νέα Συνθήκη το 2009.

Και διερωτώμαι: Αφού αναγνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι κοινό, γιατί διαφωνούν; Μήπως είναι θέμα αντίληψης; Σ' αυτό το ερώτημα προσπαθούμε να απαντήσουμε στο παρακάτω ...ρεπορτάζ!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....


ΟΙ ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΕΙΘΕΝ...

  ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ...

 1. Κιτρινιστής (..οπορτουνιστής ΜΜΕς): πίσω από αυτά τα φουγάρα και την αιθάλη, μου μυρίζει σκάνδαλο και δη ...ροζ σκάνδαλο.

 2. Αλτρουιστής (...σύζυγος-μάνα-οικιακά): πόσο σκέφτομαι και λυπάμαι αυτούς που ζουν εδώ, κυρίως τα μικρά παιδιά.

 3. Πεσιμιστής (συνήθως αναλφάβητη, γυναίκα του χωριού): ούιιιι. Πίσω από την καπνιά βλέπω να ξεπροβάλει το πρόσωπο του ...Αντίχριστου.

 4. Πραγματικιστής (ιδιοκτήτης-καλλιεργητής της περιοχής): εγώ δεν βλέπω ότι περιοχή μας έχει πρόβλημα. Φέρτε μου ένα...θύμα για να με πείσετε.

 5. Καπιταλιστής (ο λεφτάς): για να καλυτερέψει η κατάσταση προτείνω το εργοστάσιο να δοθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

 6. Ακτιβιστής (νέος θερμόαιμος -πιθανόν ανήκει στην ΚΝΕ): πάμε να σκαρφαλώσουμε στις καμινάδες και να κρεμάσουμε πανώ κατά της ρύπανσης.

 7. Μαζοχιστής (ο καθένας από μας): εγώ λέω να ανέβω στις καμινάδες και να πάρω μιά ...τζούρα, καλό θα μου κάνει,

 8. Φιλοτομαριστής (ή...μικροαστή κολωνακιώτισσα): ευτυχώς που μικρός μου Λάκης μένει μακριά από 'δω..

 9. Διεθνιστής (νέος, ολίγον γιάπις -πιθανόν ανήκει στο ΣΥΝ): πρέπει να αναδείξουμε το πρόβλημα της περιοχής και να το κοινοποιήσουμε σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς.


ΚΟΥΙΖ: εσείς σε ποιά κατηγορία από αυτές;

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2007

Το top10 των μεγαλύτερων φυσικών καταστροφών του 2007

Το 2007 ζει τις τελευταίες του ώρες και συνηθίζεται να κάνουμε διάφορους ...απολογισμούς για τη χρονιά που πέρασε -κάτι σαν επικήδειο. 'Ετσι κι εγώ σκέφτηκα να καταγράψω το top10 των μεγαλύτερων φυσικών καταστροφών που συνέβησαν στον πλανήτη. Φυσικά, δεν θα μπορούσα να παραλείψω την τεράστια βοήθεια που μου παρείχε το διαδίκτυο και ιδιαίτερα το ΤΙΜΕΣ, το οποίο θερμά ευχαριστώ.

Περιττό να σας πω ότι σ' αυτό το top10, εξέχουσα θέση έχει και η Ελλάδα μας. 'Ετσι ξεκινάμε...

Κυκλώνας στο Μπαγκλαντές

'Οταν ο κυκλώνας Sidr έπληξε το νότιο Μπανγκλαντές –με πληθυσμιακή πυκνότητα 2639 άνθρωποι ανά τετρ. μίλι- στις 15 Νοέμβριου, ο απολογισμός ήταν τρομακτικός: οι νεκροί ξεπερνούσαν τους 1.000 και πάνω από μισό εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η καταστροφή αυτή για το Μπαγκλαντές, δεν ήταν τίποτα σε σχέση με τον κυκλώνα που το 1991 σκότωσε πάνω από 140.000 άτομα.

Ξηρασία στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ

Η κατάφυτη Georgia και άλλες γειτονικές πολιτείες υποφέρουν λόγω της χειρότερης ξηράς περιόδου που είναι καταγραμμένη στην ιστορία τους. Τα αποθέματα νερού της πόλης της Ατλάντας ήταν για μόλις τρεις μήνες. Καθώς η ξηρασία επιδεινώθηκε, αποτέλεσε το έναυσμα για μια δυσάρεστη νομική μάχη μεταξύ της Φλώριδας, της Georgia και της Αλαμπάμα για τον περιορισμό της παροχής νερού. Το συμπέρασμα λόγω της ξηρασίας του 2007 θα μπορούσε να είναι αυτό: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το νερό και όχι η ενέργεια ή το πετρέλαιο, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τελικά την αμερικανική αύξηση.

Πλημμύρες στο Μεξικό

Ογκώδεις πλημμύρες χτύπησαν τις νότιες μεξικάνικες πολιτείες Tabasco και Chiapas στα τέλη Οκτωβρίου αφήνοντας τεράστιες εκτάσεις γης κάτω από τα νερά -εκτιμάται ότι το 80% του Tabasco ήταν κάτω από το νερό- και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κάτοικοι επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες. «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας μας», ανέφερε ο μεξικάνικος Πρόεδρος.

Τυφώνας Felix

Ο τυφώνας Felix, της κατηγορίας 5 -η υψηλότερη δυνατή κατηγορία- χτύπησε στη Νικαράγουα στις 4 Σεπτεμβρίου, με ανέμους που κινήθηκαν με ταχύτητες έως και 160 mph. Η καταιγίδα έπληξε, επίσης, την Ονδούρα και νησιά της Καραϊβικής. Συνολικά 101 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις παράκτιες κοινότητες της Νικαράγουας. Το ευτύχημα είναι ότι ο Felix έπληξε σε μεγάλο βαθμό δασικές εκτάσεις, γεγονός που άμβλυνε τη δύναμη του άνεμου.
Ινδονησιακό ηφαίστειο λάσπης

Ένα κακώς οργανωμένο πρόγραμμα γεώτρησης φυσικού αερίου είχε σαν αποτέλεσμα την εκτός έλεγχου ροής της λάσπης κοντά στην ινδονησιακή πόλη της Surabaya. Το αποτέλεσμα ήταν, η λάσπη να διαρρεύσει στην επιφάνεια και σκάει μέσα από το έδαφος, σε μια σειρά geysers. Έως τον Οκτώβριο η λάσπη έρεε σε ποσοστό περίπου 170.000 κυβικά πόδια την ημερησίως, καταβυθίζοντας γειτονικά χωριά και εργοστάσια, και άφησε πάνω από 10.000 ανθρώπους άστεγους.

Πλημμύρες στην Νότια Ασία

Μια σειρά αφύσικων μουσώνων δημιουργεί βροχές στη βόρεια Ινδία, Νεπάλ, το Μπουτάν και το Μπαγκλαντές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μέχρι μέσα Αυγούστου περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την περιοχή είχαν εκτοπιστεί, και περισσότεροι από 2.000 θα πέθαιναν στις πλημμύρες. Οι ζημίες υπολογίστηκαν για να είναι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια δολάρια.

Πλημμύρες στην Βόρεια Κορέα

Τον Αύγουστο, ευρείας κλίμακας πλημμύρες ταλαιπώρησαν το νότιο τμήμα της χώρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν και οι ζημιές ήταν εκτεταμένες. Ακόμα χειρότερα ήταν η καταστροφή του καλλιεργήσιμου εδάφους της χώρας και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι 450.000 τόνοι της παραγωγής σιταριού χάθηκαν.

Σεισμός στο Περού

Σεισμός μεγέθους 8,0 έπληξε την κεντρική ακτή της Νοτιάς Αμερικής στις 15 Αύγουστου, αφήνοντας περισσότερους από 500 νεκρούς και 1366 τραυματίες, ενώ πάνω από 50.000 σπίτια καταστράφηκαν. Μεγάλο μέρος από τις χειρότερες ζημίες σημειωθήκαν στην πόλη του Pisco, στο Περού, η όποια είχε καταστραφεί κατά 80% ενώ 430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανω των 100 από αυτούς που σκοτώθηκαν προσευχόντουσαν σ’ ένα καθεδρικό ναό που είχε καταρρεύσει.

Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα

Θερμά κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα 105 ° F, και η παρατεταμένη ανομβρία μετέτρεψαν τη χωρά σε μια κόλαση. Οι χειρότερες πυρκαγιές σημειωθήκαν τον Αύγουστο στην Πελοπόννησο, την Αττική και Εύβοια αφήνοντας 70 νεκρούς. Συνολικά η πύρινη λαίλαπα έκαψε σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα.

Πλημμύρες στην Κίνα


Οι πλημμύρες είναι ένα συχνό και καταστροφικό γεγονός της ζωής στην υγρή νότια Κίνα, όπου ο δυνατός ποταμός Yangtze τακτικά πλημμυρίζει την άνοιξη. Τον Ιούνιο που μας πέρασς, οι ημέρες βροχόπτωσης οδήγησαν σε πλημμύρες και σε καθιζήσεις εδάφους σε όλη τη νότια Κίνα, συμπεριλαμβανομένης και της ακμάζουσας επαρχίας Guangdong. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και μισό εκατομμύριο αναγκάστηκαν να φύγουν τα σπίτια τους · η οικονομική ζημία υπολογίστηκε σε σχεδόν $400 εκατομμύρια δολάρια.
Θα συνεχίσουμε τον απολογισμό-επικήδειο του 2007 με άλλες αναφορές οσονούπω.

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

Οταν οι υπουργοί ...απαξιώνουν το δημόσιο ή προτιμούν το ιδιωτικό...

http://www.alfavita.gr/typos/typos071227a.php

«Εάν υπήρχαν οι προϋποθέσεις του δημόσιου σχολείου που έζησα εγώ, δεν θα δίσταζα να το στείλω (σ.σ.: το παιδί του) και σε δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω και κανένα σύμπλεγμα έναντι των ιδιωτικών σχολείων, γιατί εν πάση περιπτώσει εάν κι αυτά έχουν ποιότητα, δεν μ΄ ενοχλεί. Είναι θέμα επιλογής κάθε φορά, τι δυνατότητα έχει ο καθένας και πού βρίσκει καλύτερη ποιότητα».
Φυσικά θα αναρωτιέστε (;) ποιος διετύπωσε αυτή την φράση. Και ίσως θα σκεφτείτε πως θα είναι κάποιος ο οποίος τουλάχιστον, δεν έχει σχέση με την Παιδεία, ή θα μπορούσε να είναι και πολέμιος του δημόσιου σχολείου. Απατάσθε πλάνην οικτράν. Πρόκειται για απόσπασμα συνέντευξης του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FΜ και τον δημοσιογράφο κ. Νίκο Χατζηνικολάου, 17/12/2007. Ποιο είναι, αλήθεια, το μήνυμα του κ. υπουργού; Προφανώς ότι η δημόσια εκπαίδευση, της οποίας βεβαίως προΐσταται, βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση σήμερα που διστάζει να στείλει τα παιδιά του! Αλήθεια, εάν είναι έτσι τα πράγματα στο δημόσιο σχολείο, εάν δηλαδή όπως λέει ο κ. υπουργός δεν υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, ποιος έχει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή; Δεν είναι η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική, δεν είναι η πολιτική της απαξίωσης του δημόσιου σχολείου με τους καθυστερημένους διορισμούς εκπαιδευτικών και τα μαθήματα άνευ διδασκάλου, δεν είναι η πολιτική της δημόσιας υποχρηματοδότησης, που έχουν βαθύνει τις πληγές στην εδώ και χρόνια ρημαγμένη εκπαιδευτική γη στην οποία ακόμη αχνίζουν τα αποκαΐδια των αποτυχημένων κρατικών παρεμβάσεων;

Ενδιαφέρουσες σχετικές ειδήσεις θα διαβάσετε σε δύο άρθρα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Το πρώτο, αναφέρεται σ' ένα πετυχημένο πείραμα που συνετελέσθη τα τελευταία χρόνια στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα και στη συνέχεια το δεύτερο, που αναφέρεται στην ...άδοξη κατάληξη του πειράματος με ευθύνη....

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2007

Ερωτικό ραβασάκι από έναν ερωτευμένο φυσικό

Αγαπημένη μου,
Τρίτη βραδάκι μ.Χ. (όπως λέμε ...μετά Χριστουγέννων). Τα σόγια έφυγαν νωρίς, η κατάσταση στο σπίτι επανήλθε στην αρχική θέση ισορροπίας της -και η εντροπία συνάμα- η θερμική ισορροπία αποκαταστάθηκε κι εγώ, μπροστά στον προσωπικό μου ΗΥ σε νοστάλγησα.
Αγαπημένη μου,
Αν και το θέλω πολύ, δεν μπορώ να ξεχάσω τη μέρα εκείνη που η διαπεραστική ακτίνα των ματιών σου διεθλάσθη πάνω στο τριγωνικό πρίσμα της καρδιάς μου.
Είναι τόσο ισχυρή η ισοδυναμία της ψυχικής και σωματικής σου ομορφιάς όσο και το συμπέρασμα της θεωρίας της σχετικότητας, η ισοδυναμία μάζας-ενέργειας E=mc2.
Όπως η Γη έλκεται από τον Ήλιο, έτσι κι εγώ έλκομαι από σένα με δύναμη αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης που μας χωρίζει.
Οφείλεται, πράγματι η αγάπη μου αυτή στο νόμο της παγκόσμιας έλξης του Newton ή μήπως στο νόμο του Coulomb;
Πράγματι, η έλξη αυτή κάνει την καρδιά μου να διαγράφει κβαντική κυκλική τροχιά σαν ερωτευμένο ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα του.
Θα γίνω, άραγε, ο δορυφόρος σου που περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη του; Ασκείς σε μένα την κεντρομόλο δύναμη της κυκλικής τροχιάς των συναισθημάτων μου.
Ομολογώ ότι είσαι ο γεωμετρικός τόπος των σκέψεών μου, η τέμνουσα και συνάμα η εφαπτομένη των στεναγμών μου, το σημείο τομής των διαλογισμών μου. Αποτελείς το βαρύκεντρο του τριγώνου της ζωής μου.
Οι θαυμαστές σου ακτίνες καμπυλότητας προκάλεσαν κβάντωση κατεύθυνσης των σκέψεών μου, το δε βλέμμα σου καθολικό βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρόδια των συναισθημάτων μου.
Πίστεψέ με ειλικρινά, μου προκαλείς ταραχή, σαν εκείνη της απόρριψης του Ευκλείδιου αιτήματος, αποτελείς δε για μένα το όριο σύγκλισης της ακολουθίας της ζωής μου.
Σε τι, τέλος πάντων, οφείλεται η δημιουργία του συγκλονιστικού μαγνητικού πεδίου γύρω σου; Πού οφείλεται η μαγνήτιση του επαγωγικού σου πηνίου που με τραβά υπό γωνία 180ο και με σταθερή ταχύτητα, ίση με την ταχύτητα cο του φωτός στο κενό; Μήπως έχει ενωθεί με ηλεκτρική πηγή εναλλασσόμενης τάσης και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης, προκαλώντας μαγνητική επαγωγή στο δίπολο της καρδιάς μου;
Όταν πλησιάζεις με μορφή τρέχοντος κύματος προκαλείς για μένα έκρηξη –σαν τη διάσπαση του ατόμου- και σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής, εκτροπή της πορείας της σκέψης και των συναισθημάτων μου.
Μη φύγεις ποτέ μακριά μου, εσύ που δημιουργείς το ωραιότερο αντιστρεπτό είδωλο στο σφαιρικό φακό της όρασής μου. Ας μη χαθεί ποτές η γραφική παράσταση της ομογραφικής συνάρτησης της καρδιάς μου.
Θέλω να ‘ρθεις κοντά μου να ενώσουμε τις καρδιές μας και τα σώματά μας, όπως η σύντηξη δύο πυρήνων δευτερίου για σχηματισμό πυρήνων υδρογόνου και τριτίου και παραγωγή ενέργειας 4,03 μεγαηλεκτρονιοβόλτ.
Σ' αφήνω τώρα γιατί εγκάρσια ηχητικά κύματα διαπερνούν τον αέρα, διεγείρουντας το αισθητήριο όργανο της ακοής μου και μου υπενθυμίζουν πως ...το νερό στον θερμοσίφωνα ξεπέρασε τα όρια του βρασμού.
Θα σε ξαναδώ το νέον έτος, το οποίον παρεπιπτόντως είναι δίσεκτον, αλλά εσύ να μην ανησυχείς.

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2007

π.Χ όπως ...προ Χριστουγέννων

Καλην εσπέραν άρχοντες -και μη-, κάτοικοι του διαδικτύου. Σήμερα κάνω την παρθενική μου εμφάνιση ως ο έχων την επικαρπίαν του παρόντος ιστολογίου και σας ζητώ να με κρίνετε με περισσήν επιείκια -δηλ. κάποιες μέρες περιόδου χάριτος. Τα πρώτα βήματα γαρ...
Τα ψώνια τέλος, η τελετή προετοιμασίας για τη μεγάλη γιορτή και το φαγοπότι ξεκίνησε -πολλάκις η λήξη της προετοιμασίας σημαίνει και το τέλος των κουράγιων- κι εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω την κατασκευή του παρόντος. Εχω διαβάσει ουκ ολίγα για την επιτυχία του ...κινήματος και θάθελα να συμβάλω κι εγώ με το δικό μου πετραδάκι σ' αυτό το νέο δρώμενο. Τα sms (ή κατ' άλλους αsε mαs) κούρασαν, τα emails ταλαιπωρούν με τον φόρτο εργασίας των e-ταχυδρομείων τους ενώ στα λαικά ...chats "βλέπεις" ότι άσχετο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Για αυτό ...ζητω -κατά το ζήτω ή ζητώ του Νιόνου- τα ιστολόγια!
Καλές γιορτές να περάσουμε και Καλή Χρονιά να έχουμε. Και σύντομα ελπίζω να τα ξαναπούμε!

Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη η μάχη δε παύει...

Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη η μάχη δε παύει...